FANDOM


Program Niemieckiej Piraten Partei Edytuj

http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm/en

Druga wersja, język lekko poprawiony, wciąż nie całkiem dobry, jeśli ktoś chciałby zabrać się za korektę, zapraszam - AnWo)


PreambułaEdytuj

Pomimo nieustająco składanych obietnic ochrony naszych praw, cyfrowa rewolucja we wszystkich dziedzinach życia przynosi ogromne zagrożenia dla ludzkiej godności i wolności. Szybkość, z jaką to się dzieje przekracza szybkość z jaką opinia publiczna, prawo i jednostki są w stanie reagować. W tym samym czasie zanikają możliwości kształtowania tego procesu w ramach demokracji poszczególnych państw. Globalizacja wiedzy i kultury osiągnięta dzięki digitalizacji i rozwojowi sieci stanowi wyzwanie dla wszystkich aspektów naszych tradycyjnych systemów prawnych, ekonomicznych i społecznych. Błędne odpowiedzi na te wyzwania stanowią jeszcze jedną przyczynę z powodu której globalne, totalitarne państwo policyjne jest promowane. Strach przed międzynarodowym terroryzmem sprawia, że bezpieczeństwo wydaje się ważniejsze od wolności, strach ten również ucisza tych, którzy w innym przypadku broniliby wolności. Informacyjne samookreślenie, wolny dostęp do do wiedzy i kultury oraz ochrona prywatności są filarami informacyjnego społeczeństwa przyszłości. Jedynie na tej podstawie może się wyłonić demokratyczny porządek globalny, taki, który będzie gwarantował sprawiedliwość społeczną i samookreślenie. Partia Piratów widzi siebie przede wszystkim jako część globalnego ruchu politycznego, który chce móc kształtować ten porządek w taki sposób, by był on korzystny dla wszystkich. Partia Piratów chce skupić się na tematach tu poruszanych, ponieważ uważamy, że jest to jedyna droga do spełnienia tych istotnych żądań w przyszłości. Jednocześnie wierzymy, że kwestie te powinny mieć poparcie wśród osób z całego tradycyjnego spektrum politycznego. Poparcie dla którejś z opcji politycznych mogłoby tylko utrudnić naszą wspólną walkę o ochronę prywatności i wolność wiedzy i kultury.

Ryzykując więcej demokracjiEdytuj

Partia Piratów uważa demokrację za najlepszą możliwą formę rządów, ponieważ tylko prawdziwa demokracja pozwala na słuszne i sprawiedliwe współegzystowanie i zrównoważenie indywidualnych interesów w ramach państwa.

Więcej uczestnictwaEdytuj

Naszym, Piratów, celem jest jak największa demokratyczna równość wszystkich ludzi. Partia Piratów dąży do zwiększenia i promowania bezpośrednich i pośrednich możliwości demokratycznego uczestnictwa każdej jednostki.


Media cyfrowe ogromnie zwiększyły prędkość wymiany informacji w społeczeństwie. Łatwo jest dziś zebrać ogromne ilości informacji i uczynić je dostępnymi dla każdego. Wszystko to umożliwia kompletnie nowe i nie do pomyślenia wcześniej rozwiązania problemu podziału władzy w państwie. Zdecentralizowana administracjia i wprowadzenie systemów dystrybucji zostały ogromnie ułatwione. Rewolucja cyfrowa przynosi ludzkości możliwość rozwoju demokracji, co z kolei pozwala na większą wolność i większy zakres praw obywatelskich dla jednostki, zwłaszcza wolność słowa i możliwość uczestnictwa. Partia Piratów swój cel widzi w braniu udziału w „żywej demokracji” w Niemczech, kształtowaniu jej i dostosowaniu do możliwości 21 wieku.

Wzmocnienie wolności i podziału władzy Edytuj

My, Piraci, największy praktycznie możliwy podział władzy w państwie uważamy za absolutnie niezbędny. Niezależne sądownictwo, a szczególnie Niemiecki Sąd Konstytucyjny, powinien być wzmacniany i promowany, gdyż sąd ten wielokrotnie udowodnił, że stoi na straży praw jednostki nawet sprzeciwiając się władzom ustawodawczym i wykonawczym. My, Piraci, jesteśmy głęboko przekonani, że społeczeństwo nie powinno nigdy traktować jednostki protekcjonalnie. Aby umożliwić obywatelom podejmowanie przemyślanych decyzji potrzebujemy dobrej, zdecentralizowanej, niezależnej, wielopłaszczyznowej i nieustająco czujnej władzy publiczności (publicative?), składającej się z pracy, blogów i innych form mediów publicznych. Władza taka jest istotna dla właściwego działania demokracji. Zapewnienie i ochronę tej krytycznej publiczności uważamy za zadanie dla państwa i każdego demokraty. Obowiązkiem państwa jest również nie traktować jednostki protekcjonalnie, lecz ją szanować i zachowywać jej prawa, jak również zapewniać ochronę przed naruszeniem jej praw obywatelskich. Granicą wolności jednostki jest nadmierne ingerowanie w wolność innej jednostki.

Wybory bardziej demokratyczne Edytuj

My, Piraci, jesteśmy za większą wolnością i niezależnością jednostek w parlamencie. Aby zmniejszyć dyscyplinę partyjną i nacisk na poszczególnych członków parlamentu wyborcy muszą mieć więcej wpływu na to kto jest do niego wybierany. W tym celu wyborcy muszą mieć możliwość dzielenia swojego głosu na kandydatów z różnych partii oraz popierania poszczególnych kandydatów wykorzystując akumulację głosów, nawet w wyborach o szczeblu narodowym czy państwowym. Wpływ głosowania taktycznego powinien zostać ograniczony aby umożliwić małym i nowym partiom osiągnięcie ich pełnego potencjału.

Prawo autorskie a niekomercyjne kopiowanieEdytuj

Starożytne marzenie o zgromadzeniu całej kultury i wiedzy ludzkości i przechowaniu ich dla obecnych i przyszłych pokoleń jest dziś w zasięgu ręki dzięki gwałtownemu rozwojowi technologicznemu ostatnich dekad. Jak wszystkie przełomowe wynalazki również i ten obejmuje niezliczone sfery życia i prowadzi do głębokich zmian. Naszym celem jest wykorzystanie pojawiających się możliwości i ostrzeżenie przed możliwymi zagrożeniami. Obecna struktura prawa autorskiego ogranicza potencjał rozwoju z uwagi na to, że jest oparta o przestarzałą ideę tak zwanej ‘własności intelektualnej', która stoi w sprzeczności z celami wiedzy i społeczeństwa informacyjnego.

Brak ograniczeń kopiowania Edytuj

Rozwiązania techniczne utrudniające lub zapobiegające reprodukcji twórczości (ochrona przed kopiowaniem, DRM etc.) kreują 'sztuczny deficyt' po to, by móc dobro publiczne przekształcić w prywatne w celach gospodarczych. Tworzenie 'sztucznego deficytu' jedynie z uwagi na cele gospodarcze wydaje się nam niemoralne, dlatego też odrzucamy powyższe technologie. Środki te dodatkowo utrudniają autoryzowane wykorzystanie twórczości na wiele różnych sposobów. Umożliwiają one kontrolę i monitorowanie użytkowników na zupełnie nieakceptowalnym poziomie oraz zagrażają możliwości wykorzystywania owoców pracy twórczej przez przyszłe pokolenia, gdyż wiążą dostęp do utworów z urządzeniami działającymi w obecnej technologii. Koszty finansowe ustanowienia kompletnego i spójnego systemu ochrony przed powielaniem są także uderzająco nieproporcjonalne do ewentualnych korzyści ekonomicznych. Pośrednie wydatki na kontynuowanie ochrony z uwagi na coraz bardziej skomplikowaną interoperacyjność urządzeń i oprogramowania są przyczyną dodatkowego wzrostu wydatków.

Wolność kopiowania i wolność użytkowaniaEdytuj

Reprodukcji utworów cyfrowych nie można ograniczać technicznie w sposób rozsądny a powszechna egzekucja zakazów w sferze prywatnej wyraźnie zawiodła, dlatego też szanse na udostępnienie szerokiej publiczności różnego rodzaju utworów powinny zostać rozpoznane i wykorzystane. Jesteśmy przekonani, że nie-komercyjne kopiowanie i wykorzystywanie efektów pracy twórczej powinno być uznane za proces naturalny, taki, który nie wpływa negatywnie na interesy większości twórców, pomimo odmiennej opinii niektórych grup. Brak jest niezbitych dowodów na istnienie takiego związku w przeszłości. W rzeczywistości istnieje wielość innowacyjnych modelów biznesowych które świadomie wprowadzają wolność użytkowania i wykorzystują ją dla własnych korzyści

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki