FANDOM


Aktualnie prace przeniosły sie na: http://partiapiratow.org.pl/wiki/index.php?title=Propozycja_nowego_statutuEdytuj

STATUT partii politycznej „Partii Piratów” (tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

„Partia Piratów” jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 79 z 2001 roku, poz. 857 z poźn. zm.), dalej zwanej „Ustawą”, innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

Partia Piratów może posługiwać się skrótem „PP”.

PP działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

PP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowo – programowych oraz może z nimi współpracować.

Siedzibą PP jest m.......................

. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny PP korzysta z ochrony prawnej

PP posiada osobowość prawną

Organizacją symatykow Partii Piratów jest Stowarzyszenie „.................”, działające na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zasady współpracy określa umowa pomiędzy Partią Piratów a Stowarzyszeniem „................”

ROZDZIAŁ II – CELE PP

§2


ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE PP

§ 3

Członkiem Partii Piratów może być osoba, która:

jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,

ukończyła 18 lat,

korzysta z pełni praw publicznych,

akceptuje Statut i cele PP (ewentualnie Kodeks PP)

złożyła deklarację członkowską,


§4

Nie może być członkiem Parii Piratów osoba, która:

jest członkiem innej partii politycznej,

została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo,

została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

została pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

została pozbawiona biernego prawa wyborczego w wyniku postępowania przed Sądem Lustracyjnym,

została prawomocnie skazana na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.Przyjęcie do PP O przyjęciu do partii decyduje zarząd do którego wpłynął wniosek zainteresowanego.

Zainteresowany zostaje powiadomiony o podjętej decyzji w formmie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania deklaracji.


Ustanie członkostwa

Ustanie członkostwa tj. usunięcie danej osoby z rejestru członków PP, następuje w przypadku: rezygnacji pisemnej,

orzeczenia przez Sąd Koleżeński PP kary wykluczenia z partii

śmierci skreślenia z listy, z powodu nie przestrzegania Statutu na mocy decyzji Sądu Koleżeńskiego,


Obowiązki członka PP

dbać o dobre imię partii

rzetelnie wypełniać swe powinności obywatelskie i społeczne,

pozyskiwać sympatyków i zwolenników partii,

uczestniczyć w działalności partii,

przestrzegać postanowień statutu partii oraz uchwał partii ,

Członek PP, pełniący z jej poręczenia funkcje we władzach publicznych, jest za swą działalność odpowiedzialny personalnie przed partią.

opłacać składki członkowskiePrawa członka PP

uczestniczyć w tworzeniu programu i statutu oraz założeń polityki partii

brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,

uzyskiwać informacje o działalności partii oraz jej przedstawicieli w organach władzy publicznej,

uczestniczyć, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zainteresowaną jednostkę organizacyjną partii, w podejmowaniu decyzji odnoszących się do spraw o szczególnym znaczeniu, poprzez konsultacje, sondaże, prawybory i referenda oraz inne formy, w których przewidziano głosowania,

kandydować na każdą funkcję w partii, w zależności od funkcji musi spełniać odpowiednie warunki regulowane przez statut i regulamin partii,

zgłaszać, w czasie wyborów władz partii kandydaturę, swoją lub innego członka partii, zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi,

ubiegać się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej oraz korzystać z jej poparcia w kampaniach wyborczych,

korzystać z obrony partii w przypadku doznania krzywdy w czasie działalności politycznej,

korzystać z pomocy organów partii w wykonywaniu swych obowiązków i praw partyjnych.

Warunkiem korzystania przez członka partii z praw wymienionych jest uregulowanie składek przewidzianych w statucie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki