FANDOM


Statut Polskiej Partii Piratów, wersja stara (za http://www.facebook.com/PartiaPiratow/posts/10150837961764294)


Rozdział 1 - Postanowienia ogólneEdytuj

1. Nazwa partii brzmi: Polska Partia Piratów. Skrót nazwy partii to PP.

2. Siedzibą PP jest [do uzupełnienia].

3. Status PP:

1. PP działa na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, z poszanowaniem obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa i w jego ramach.
2. Działania PP nie służą łamaniu obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa stanowionego, lecz zmierzają do zmiany niektórych uregulowań prawnych.
4. PP działa w ramach międzynarodowego nurtu partii i innych ugrupowań reprezentujących te same poglądy społeczno-polityczne.


Rozdział 2 - Członkowie partiiEdytuj

1. Członkiem partii może zostać osoba która:

1. Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Ukończyła 18 lat,
3. Korzysta z pełni praw obywatelskich,
4. Złożyła pisemną deklarację członkowską odpowiednim władzom partii,
5. Nie jest członkiem innej partii politycznej.

2. Przyjęcie do PP

1. O przyjęciu do partii decyduje zarząd do którego wpłynął wniosek zainteresowanego.
2. Zainteresowany zostaje powiadomiony o podjętej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania deklaracji.
3. Od podjętej decyzji, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
4. Najbliższe zebranie Sądu Koleżeńskiego rozpatruje odwołanie osoby o której mowa w §3 zwykłą większością głosów, decyzja Sądu Koleżeńskiego nie podlega odwołaniu.

3. Szczególne przypadki przyjęcia do PP

1. W szczególnych przypadkach Zarząd PP lub Zarząd wojewódzki może przyjąć w szeregi członków partii osobę poprzez wręczenie zaproszenia, jeśli zainteresowany wyrazi zgodę.

4. Ustanie członkostwa

1. Ustanie członkostwa tj. usunięcie danej osoby z rejestru członków PP, następuje w przypadku:
 •  : a) pisemnej rezygnacji,
 •  : b) orzeczenia przez Sąd Koleżeński PP kary wykluczenia z partii,
 •  : c) śmierci,
 •  : d) skreślenia z listy, z powodu nie przestrzegania regulaminu na mocy decyzji Sądu Koleżeńskiego,
2. Od uchwały, o której mowa w §1 ustęp d) przysługuje członkowi partii odwołanie do Zgromadzenia Delegatów PP w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o podjętej uchwale.

5. Prawa członka

1. Członek PP ma prawo:
 •  : a) brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,
 •  : b) uczestniczyć w tworzeniu programu oraz założeń polityki partii,
 •  : c) uzyskiwać informacje o działalności partii oraz jej przedstawicieli w organach władzy publicznej,
 •  : d) uczestniczyć, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zainteresowaną jednostkę organizacyjną partii, w podejmowaniu decyzji odnoszących się do spraw o szczególnym znaczeniu, poprzez konsultacje, sondaże, prawybory i referenda oraz inne formy, w których przewidziano głosowania,
 •  : e) kandydować na każdą funkcję w partii, w zależności od funkcji musi spełniać odpowiednie warunki regulowane przez statut i regulamin partii,
 •  : f) zgłaszać, w czasie wyborów władz partii kandydaturę, swoją lub innego członka partii, zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi,
 •  : g) ubiegać się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej oraz korzystać z jej poparcia w kampaniach wyborczych,
 •  : h) korzystać z obrony partii w przypadku doznania krzywdy w czasie działalności politycznej,
 •  : i) korzystać z pomocy organów partii w wykonywaniu swych obowiązków i praw partyjnych.
 •  : j) Osoba wykluczona z partii może ponownie ubiegać się o przyjęcie do partii po upływie 2 lat od dnia orzeczenia kary wykluczenia.
2. Warunkiem korzystania przez członka partii z praw wymienionych w §1 ustęp e), f), g) jest uregulowanie składek przewidzianych w statucie.

6. Obowiązki członka

1. Członek PP ma obowiązek:
 •  : a) rzetelnie wypełniać swe powinności obywatelskie i społeczne,
 •  : b) dbać o dobre imię partii,
 •  : c) pozyskiwać sympatyków i zwolenników partii,
 •  : d) uczestniczyć w działalności partii,
 •  : e) wykonywać uchwały władz partii i przestrzegać postanowień statutu partii,
 •  : f) opłacać składki członkowskie,
2. Członek PP, pełniący z jej poręczenia funkcje we władzach publicznych, jest za swą działalność odpowiedzialny politycznie przed partią.

Rozdział 3 - Cele partii

1. Celem partii jest stworzenie społeczeństwa informacyjnego na podstawie wiedzy opartej o otwarte rozwiązania technologiczne oraz wolny dostęp do dóbr kultury.

2. Ten cel PP ma zamiar osiągać poprzez:

1. Zmiany legislacyjne.
2. Zmiany w sposobie edukacji w części dot. społeczeństwa informacyjnego.
3. Mandat społeczeństwa otrzymany w wyborach.
4. Reprezentowanie swoich poglądów na forum UE oraz na Świecie.
5. Odczyty, konwencje i inne spotkania, na których informować będziemy o swoich celach i dyskutować na temat ich zasadności.

3. Cele partii są zapisane w Programie Partii, który jest uchwalany przez walne zgromadzenie delegatów.


Rozdział 4 - Władze partiiEdytuj

1. Jednostki organizacyjne

1. Jednostki organizacyjne partii tworzy się w oparciu o podział terytorialny kraju.
2. Podstawową jednostką organizacyjną partii jest Oddział wojewódzki.
3. Pozostałymi jednostkami organizacyjnymi partii są:
 •  : a) Władze centralne,
 •  : b) Pododdziały powiatowe.

2. Uchwały

1. Uchwały władz partyjnych zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut lub regulamin partii nie stanowi inaczej.
2. Uchwały Walnego zebrania delegatów i Walnego zebrania członków województwa nie mogą wejść w życie wcześniej niż po zamknięciu obrad Walnego zebrania delegatów lub Walnego zebrania członków na którym zostały podjęte.

3. Uchwała

1. Prezentuje stanowisko partii dotyczące zagadnień społeczno-politycznych na podstawie programu partii lub
2. Wyznacza zadanie do realizacji a zwłaszcza:
 •  : a) Cel, który zadanie ma zrealizować.
 •  : b) Sposób w jaki ten cel ma zostać zrealizowany.
 •  : c) Czas realizacji zadania.
 •  : d) Jednostki władz partii lub osoby, które są odpowiedzialne za realizację tego zadania, lub jednostki władz partii, które mają wyznaczyć osoby do realizacji.
 •  : e) Przewidywane koszty zadania.

4. Program i regulamin są uchwałami partii, które są uchwalane przez walne zgromadzenie delegatów zgodnie z procedurą.

3. Procedurę wyborczą do władz partii reguluje regulamin partii.

4. Nie można łączyć pełnionych funkcji we władzach wykonawczych z funkcjami we władzach rewizyjnych i sądowych.


Rozdział 5 - Władze centralne partiiEdytuj

1. Władze centralne

1. Centralnym organem uchwałodawczym jest Walne zebranie delegatów.
2. Centralnym organem wykonawczym jest Zarząd partii.
3. Centralnym organem rewizyjnym i sądowym jest Sąd koleżeński.

2. Walne zgromadzenie delegatów

1. Walne zebranie delegatów zwołuje Prezes PP:
 •  : a) z własnej inicjatywy
 •  : b) z inicjatywy Zarządu partii
 •  : c) z inicjatywy Sądu koleżeńskiego
 •  : d) z inicjatywy 1/3 delegatów.
2. W przypadkach przewidzianych w §1 ustęp c) i d) Prezes PP zwołuje Walne zebranie delegatów bezzwłocznie, na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku ja jego ręce.
3. Jeżeli Prezes PP nie zwoła Walnego zebrania delegatów w przypadkach przewidzianych w §1 ustęp c) i d), Walne zebranie delegatów zwołuje przewodniczący Sądu koleżeńskiego
4. Termin i miejsce zwołania Walnego zebrania delegatów podawane jest do wiadomości wszystkich delegatów nie później niż 7 dni przed planowaną datą zwołania Walnego zebrania.
5. Delegatem jest każdy członek Zarządu wojewódzkiego i Zarządu partii.
6. Każdy delegat dysponuje prawem głosu stanowiącego na Walnym zebraniu delegatów.
7. Obecność na Walnym zebraniu delegatów jest obowiązkowa.
8. Prezes PP zwołuje Walne zebranie delegatów co najmniej raz do roku.
9. W zakres wyłącznej właściwości Walnego zebrania delegatów wchodzi:
 •  : a) Uchwalanie i dokonywanie zmian w statucie, programie i regulaminie partii poprzez podjęcie uchwały większością 2/3 głosów,
 •  : b) Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu partii i przeznaczeniu jej majątku,
 •  : c) Podejmowanie decyzji o połączeniu partii z inną partią lub innymi partiami,
 •  : d) Wybór członków Zarządu partii oraz członków Sądu koleżeńskiego,
 •  : e) Odwoływanie członków Zarządu partii oraz członków Sądu koleżeńskiego na wniosek co najmniej 1/2 delegatów
 •  : f) Tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów wojewódzkich
 •  : g) Zasady obrad, przyjmowania uchwał i ustalanie regulaminu partii.


3. Zarząd partii

1. Zarząd partii składa się z:
 •  : a) Prezesa PP,
 •  : b) Skarbnika PP,
 •  : c) 2-5 Wiceprezesów PP.
2. Funkcji wymienionych w §1 nie można łączyć.
3. Kadencja zarządu partii trwa 4 lata.
4. Wybór zarządu:
 •  : a) Wybór następuje podczas najbliższego walnego zgromadzenia delegatów następującego po wygaśnięciu kadencji zarządu.
 •  : b) Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na prezesa PP, skarbnika PP oraz wiceprezesów. Kandydaci muszą mieć status delegata PP.
 •  : c) Do wybrania osoby na stanowiska wymienione w ustępie b), niezbędna jest bezwzględna większość głosów walnego zgromadzenia. W przypadku gdy po pierwszej turze głosowania, żaden z kandydatów nie otrzyma bezwzględnej większości głosów, zarządza się drugą turę głosowania w której biorą udział kandydaci którzy uzyskali najwięcej głosów w poprzedniej turze.
5. Uzupełnienie składu zarządu PP następuje na najbliższym walnym zgromadzeniu PP następującego po ustąpieniu osoby z danej funkcji na tych samych zasadach o których mowa w paragrafie 4.
6. Do kompetencji zarządu PP należą:
 •  : a) kierowanie bieżącą działalnością PP,
 •  : b) realizowanie uchwał Walnego zgromadzenia delegatów PP,
 •  : c) zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania PP,
 •  : d) Zwoływanie Walnego zgromadzenia delegatów PP, zgodnie z artykułem 2.
 •  : e) sporządzanie corocznej informacji o działalności finansowej PP,
 •  : f) pełnienie funkcji komitetu wyborczego w rozumieniu odpowiednich ustaw w wyborach do organów władzy publicznej,
 •  : g) składanie Walnemu zgromadzeni delegatów PP sprawozdania ze swej działalności za czas kadencji,
 •  : h) podejmowanie decyzji w sprawach PP, niezastrzeżonych do kompetencji innych władz partii,
 •  : i) pełnienie funkcji zarządu wojewódzkiego w danym regionie do czasu powstania zarządu wojewódzkiego w danym regionie,
 •  : j) inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu.

4. Sąd koleżeński:

1. Sąd Koleżeński PP orzeka o winie i wymierza kary.
2. Karami są:
 •  : a) nagana,
 •  : b) pozbawienie prawa pełnienia funkcji w partii przez okres do czterech lat,
 •  : c) wykluczenie z partii.
3. Sąd koleżeński posiada od 3 do 6 członków.
4. Wybór członków następuje co 2 lata podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po wygaśnięciu kadencji Sądu Koleżeńskiego.
5. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego następuje na najbliższym walnym zgromadzeniu delegatów następującego po ustąpieniu osoby z danej funkcji.
6. Kadencja członka sądu koleżeńskiego trwa 4 lata.
7. Uprawnienia Sądu Koleżeńskiego reguluje regulamin partii.


Rozdział 6 - Władze regionalne partiiEdytuj

1. Oddział wojewódzki

1. Oddział wojewódzki składa się z:
 •  : a) zarządu wojewódzkiego
 •  : b) walnego zgromadzenia członków województwa
2. Oddział wojewódzki zostaje powołany na wniosek członków z danego województwa przedłożony wcześniej Zarządowi Partii.

3. Zarząd wojewódzki

1. Wybór zarządu wojewódzkiego:
 •  : a) Wybór następuje podczas najbliższego walnego zgromadzenia członków województwa następującego po wygaśnięciu kadencji zarządu.
 •  : b) Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na prezesa zarządu województwa, skarbnika oraz do 3 wiceprezesów.
 •  : c) Kandydaci, którzy ubiegają się o stanowisko z ustępu b) muszą być członkami partii zarejestrowanymi w danym województwie.
 •  : d) Wybór jest ważny gdy w głosowaniu wzięło udział więcej niż 1/2 członków z danego województwa.
2. Uzupełnianie składu zarządu wojewódzkiego następuje na najbliższym walnym zgromadzeniu członków województwa następującego po ustąpieniu osoby z danej funkcji na tych samych zasadach o których mowa w ustępie 1.
3. Zarząd wojewódzki składa się z:
 •  : a) Przewodniczącego zarządu województwa
 •  : b) Skarbnika województwa
 •  : c) Do 3 Wiceprzewodniczących zarządu województwa
4. Kompetencjami zarządu wojewódzkiego są:
 •  : a) Reprezentuje zarząd partii w województwie
 •  : b) Kieruje działaniami partii w województwie
 •  : c) Zwołuje walne zgromadzenie członków województwa
 •  : d) ustalanie listy wyborczej do województwa i powiatów (jeśli powiat nie posiada rady powiatu).
 •  : e) Wyznacza zadania do realizacji w kręgu województwa poprzez uchwały.
 •  : f) Realizuje program PP na terenie województwa.

4. Walne zgromadzenie członków województwa

1. Uczestnikami walnego zgromadzenia członków województwa są wszyscy członkowie partii zarejestrowani w danym województwie.
2. Kompetencjami walnego zgromadzenia członków województwa są:
 •  : a) wybiera przewodniczącego zarządu województwa
 •  : b) określa termin najbliższego walnego zgromadzenia, lecz nie później niż rok od zakończenia aktualnego.
 •  : c) Wybiera władze powiatowe na wniosek minimum 5 członków danego powiatu.
 •  : d) Odwołuje zarząd wojewódzki normalna większością głosów na wniosek 1/4 członków województwa.

2. Pododdział powiatowy

1. Jest powoływany przez zarząd wojewódzki na wniosek 5 członków z danego powiatu.
2. Ustala listy wyborcze do powiatu.
3. Składa się z Prezesa zarządu powiatu, skarbnika powiatu i wiceprezesa zarządu powiatu.
4. Kieruje realizacją programu PP w powiecie.


Rozdział 7 - Reprezentacja partiiEdytuj

1. Reprezentantem partii jest każdy członek partii wybrany do władz lokalnych, ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

2. Obowiązki reprezentanta:

 • a) Reprezentant partii w sejmie winien na pierwszym miejscu kierować się dobrem kraju i obywateli RP, a następnie dobrem partii.
 • b) Tworzenie klubów lub kół parlamentarnych i/lub uczestniczenie w ich życiu.
 • c) Reprezentant zachowuje się kulturalnie w stosunku do pozostałych posłów i senatorów.
 • d) Dbanie o dobre imię partii i jej wizerunek w sejmie i senacie.
 • e) Czynny udział w głosowaniach i posiedzeniach sejmu, i senatu.
 • f) W ważnych dla partii głosowaniach wszyscy posłowie i senatorowie partii głosują jednomyślnie (decyzję o tym otrzymują od Zarządu partii na ręce przewodniczącego koła lub klubu).
 • g) Stanie na straży zasad zawartych w statucie i regulaminie.

3. W razie nie dostosowania się do powyższych punktów obowiązują kary, ustalana na podstawie rozdział 5, artykuł 4, §2 przez Sąd koleżeński.


Rozdział 8 - Finanse partiiEdytuj

1. Źródła finansowania Partii Piratów są jawne. Władze partyjne wszystkich szczebli prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i składają sprawozdanie z przychodów i wydatków odpowiednim radom

2. Finanse partii są przedstawiane co roku do wglądu walnemu zgromadzeniu delegatów PP.

3. Majątek Partii Piratów powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych (Rozdział 4) i innymi ustawami.

4. Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd Krajowy.

5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz finansowych upoważnieni są wspólnie Skarbnik Partii oraz Przewodniczący Partii.

6. Fundusz Ekspercki Partii Piratów tworzy, w drodze uchwały, Zarząd Partii w celu finansowania ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz finansowania działalności wydawniczo-edukacyjnej, związanej z działalnością statutową partii.

7. Fundusz Wyborczy Partii Piratów tworzy, w drodze uchwały, Zarząd Krajowy, w celu finansowania kampanii wyborczych.Rozdział 9 - Postanowienia przejścioweEdytuj

1. Pierwszy wybór tymczasowego zarządu Partii i Sądu Koleżeńskiego odbędzie się najpóźniej 3 miesiące po rejestracji Partii w wyborach bezpośrednich.

1. Do tego czasu funkcję zarządu Partii pełnią osoby wskazane w Zgłoszeniu do ewidencji partii politycznych i stają się z mocy statutu pierwszymi członkami Partii.

2. Pierwsze walne zgromadzenie członków województwa:

1. Powinno być zwołane najpóźniej na 2 miesiące przed Pierwszym walnym zgromadzeniem delegatów
2. Wyłania zarząd wojewódzki

3. Pierwsze walne zgromadzenie delegatów:

1. Uchwali Program.
2. Uchwali Regulamin.
3. Wybierze Zarząd.
4. Wybierze 3 członków Sądu Koleżeńskiego.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki